دانشنامه راهکار دانشنامه راهکار مرجع آموزش کلیه نرم افزارهای راهکار می باشد

محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا با روش فایفو First-In, First-Out (FIFO) Method

۱۳۹۶/۰۳/۲۲ 112 بازدید
محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا با روش فایفو First-In, First-Out (FIFO) Method
کد مطلب : 355417

اولین ورودی، اولین خروجی که اصطلاحا فایفو نامیده می شود، یکی از روش های عمومی است که برای محاسبه ارزش موجودی کالا در پایان دوره مالی و همینطور محاسبه بهای تمام شده کالاهایی که در طول دوره مالی به فروش رسیده اند استفاده می شود. در این روش فرض می شود که کالاهایی که در ابتدا خریداری شده اند و یا تولید شده اند قبل از سایر کالاها به فروش می رسد و کالاهای جدیدتر همچنان به فروش نرسیده مفروض می شوند. بنابراین بهای تمام شده کالاهای اولیه (قدیمی تر) بعنوان بهای تمام شده کالاهای بفروش رسیده مفروض می گردند. در واقع محتمل است که در واقعیت فروش به این شکل اتفاق نیفتاده باشد اما در این روش مفروضات به این شکل در نظر گرفته می شوند.

روش فایفو هم در سیستم ثبت موجودی کالا به روش دائمی و هم در سیستم ثبت موجودی کالا بصورت ادواری کاربرد دارد. مثالهایی که در ادامه آمده است نحوه محاسبه ارزش ریال موجودی پایان دوره و همینطور نحوه محاسبه بهای تمام شده کالاهای بفروش رسیده را در روش فایفو تشریح می کنند.

مثال


یک کالای فرضی در نظر بگیرید (هر کالایی می تواند باشد) و فرض می کنیم که اطلاعات زیر در انبار برای آن موجود می باشد.

تاریخ
شرح
مقدار
بهای واحد به دلار
1396/01/01
موجودی اول دوره
68
15
1396/01/05
خرید
140
15.5
1396/01/09
فروش
94
19
1396/01/11
خرید
40
16
1396/01/16
خرید
78
16.5
1396/01/20
فروش
116
19.5
1396/01/29
فروش
62
21

استفاده از روش فایفو در سیستم ثبت موجودی کالای ادواری


مقدار کالای آماده برای فروش
= 68 + 140 + 40 + 78
= 326
مقدار کالای فروش رفته
= 94 + 116 + 62
= 272
مقدار کالای موجود در پایان دوره
= 326 − 272
= 54

بهای تمام شده کالاهای بفروش رسیده
مقدار
بهای واحد به دلار
جمع مبلغ به دلار
فروشهای مربوط به موجودی اول دوره در 1396/01/01
68
15
1020
فروشهای مربوط به خرید در 1396/01/05
140
15.5
2170
فروشهای مربوط به خرید در 1396/01/11
40
16
640
فروشهای مربوط به خرید در 1396/01/16
24
16.5
396
جمع ستونها
272
4226

موجودی پایان دوره
مقدار
بهای واحد به دلار
جمع مبلغ به دلار
موجودی پایان دوره مربوط به خرید در 1396/01/16
54
16.5
891

استفاده از روش فایفو در سیستم ثبت موجودی کالای دائمی


تاریخخریدهافروش هامانده
مقداربهای واحدجمع مبلغمقداربهای واحدجمع مبلغمقداربهای واحدجمع مبلغ
فروردین 1      68$15.00$1,020
5140$15.50$2,170   68$15.00$1,020
       140$15.50$2,170
9   68$15.00$1,020114$15.50$1,767
    26$15.50$403   
1140$16.00$640   114$15.50$1,767
       40$16.00$640
1678$16.50$1,287   114$15.50$1,767
       40$16.00$640
       78$16.50$1,287
20   114$15.50$1,76738$16.00$608
    2$16.00$3278$16.50$1,287
29   38$16.00$60854$16.50$891
    24$16.50$396   

تصویر جدول فوق که از سایت منبع عینا در پایین قرار داده می شود.

مثال از روش فایفو در سیستم دائمی


منبع: http://accountingexplained.com/financial/inventories/fifo-methodدیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: