مجله اینترنتی کهلیک مجله ای برای تمامی سلیقه ها (سبک زندگی، سرگرمی، سلامتی، آشپزی، گردشگری، علمی، آموزشی و ...)

مراحل افزایش وزن و چاق شدن

۱۳۹۵/۰۹/۰۲ 565 بازدید
مراحل افزایش وزن و چاق شدن
کد مطلب : 368462

ﻣﺮاﺣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﭼﺎق ﺷﺪن
ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﭼــﺎق ﺷــﻮﯾﻢ ﭘــﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑــﺮاي اﻓــﺰاﯾﺶ وزن و ﭼــﺎق ﺷــﺪن وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ اﺳــﺖ :
1 – (ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﯾﺎ اﻧﺮژی ای را ﮐﻪ در ﯾﮏ روز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﯿـﺰی را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺪﻫﯿـﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده و اﻧﺮژی آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫـﺮم ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﭘﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺧﻮدﺗـﺎن را وزن ﮐﻨﯿﺪ )
2 –(ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ، رژﯾﻢ از روز ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ500 ﮐﺎﻟﺮی ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻫـﺮ روز ﻣﺼﺮف ﻣـﯽ ﮐﺮدﯾـﺪ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ ، ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﯾﮏ روز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ2000 کالری مصرف ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ بقیه ی هفته هرروز2500 کالری مصرف کنید. ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻪ وﻋﺪه ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐـﻞ روز ﻣـﺸﻐﻮل ﺧـﻮردن ﺑﺎﺷـﯿﺪ، اﻧﺮژي روزاﻧﻪ را ﺑﻪ 5 یا 6 وعده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و وﻋﺪه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 2.5 تا 3 ساعت مصرف کنید . ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ باید " زﯾﺎد " ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ وزﻧﺘﺎن" زﯾﺎد " ﺷﻮد .
3 - ﺑﺪﻧﺴﺎزی و ورزش، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﭼﺎق ﺷﺪن اﺳﺖ . (ورزﺷﻬﺎي وزﻧـﻪ ﺑـﺮداری از دﻣﺒﻠﻬـﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی وزﻧﻪ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ) . اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻓـﺰودن ﺻـﺤﯿﺢ وزن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮوﯾـﺪ، ﭼﻨـﺪ ﺟﻠـﺴﻪ ﺣﺮﮐـﺎت ﺳـﺎده و ﻗﺎﺑــﻞ انجام دادن در ﺧﺎﻧـــﻪ را ﺑــﺎ ﻣﺮﺑــﯽ ﺗﻤـــﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿــﺪ و ﺳــﭙﺲ در ﺧﺎﻧــﻪ ﺑـــﻪ ورزش اداﻣــﻪ دﻫﯿــﺪ .
4 - آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را وزن ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ وزﻧﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾـﮏ باره 4 تا 5 ﮐﯿﻠﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻪ اﻧﺪازه 0.5 تا 1 ﮐﯿﻠﻮ در ﻫﻔﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن ﺷﻤﺎﺳﺖ . ﭘﺲ اﻓﺰاﯾﺶ 0.5 تا 1 کیلو در هفته کافی است اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮمی رسد وﻟﯽ آﺧﺮﻣﺎه 2.5 تا 4 کیلو میشود .
5 - ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﭼﺎق ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وزن ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ وزﻧﺘﺎن دوﺑﺎره ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، وزﻧﺘﺎن ﺑـﺮای دو ﻫﻔﺘـﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺧﻮد 250 ﮐﺎﻟﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ، ﻫـﺮ دﻓﻌـﻪ ﮐـﻪ ﻃـﯽ دو هفته وزن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮدﯾﺪ دوباره 250 ﮐﺎﻟﺮی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ .

نویسندگی در مجله اینترنتی کهلیک برای همه آزاد است، کافیست عضو شوید و دانسته هایتان را با سایرین به اشتراک بگذارید :

برای عضویت در مجله اینترنتی کهلیک کنید

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: