مجله اینترنتی کهلیک مجله ای برای تمامی سلیقه ها (سبک زندگی، سرگرمی، سلامتی، آشپزی، گردشگری، علمی، آموزشی و ...)

همسر داری به روش حضرت زهرا (س) قسمت چهارم

۱۳۹۵/۰۸/۲۱ 278 بازدید
همسر داری به روش حضرت زهرا (س) قسمت چهارم
کد مطلب : 362893

وظایف همسرداری برگرفته از زندگی حضرت فاطمه (س)
الف - زهرا از دیدگاه علی (ع)
پاسخ صریح وزیبای علی (ع) به پیامبر (ص) در فردای عروسی ، فاطمه را بهترین یار ومدد کاردر طاعت حق معرفی می کند . وقتیکه پیامبر (ص) از او پرسید : زهرا را چگونه یافتی ؟ عرض کرد : نعم العون علی طاعهالله . فاطمه چه خوب یاوری برای طاعت الهی است

ب - ایثار وتعاون زهرا (س)
ایثار واز خودگذشتگی یکی از مهمترینعوامل استحکام روابط میان اعضای یک مجموعه است ، نمونه ای از ایثار وگذشت در زندگیهر انسانی نشانه بزرگی روح وعلو همت اوست . در زندگی فاطمه (س) وایثار در برابر شویبزرگش نمونه های بارزی به چشم می خورد . هنگامی که پیامبر آندو را مشغول کار دید ازآنها پرسید کدامیک از شما خسته ترید ؟ هر یک از آنها دیگری را مقدم دانسته واو راخسته از مشقت کار ذکر کرد.

د - تقسیم کار:
یکی از نمادهای زندگی مشترک زندگی علی (ع) وفاطمه (س) تقسیم مطلوب وظایف ناشی از زندگی مشترک بود . وقتی که پیامبر تقاضاکردند تا کارها را میان آن دو تقسیم کند ، رسول خدا (ص) کارهای خانه را به فاطمه (س) سپرد ومسئولیت خارج از منزل را به علی (ع) واگذار کرد . زهرا (س) بارها اظهارخشنودی می کرد ورضایت خود را از تقسیم ابراز می‌داشت .

ذ - محبت به همسر (رعایت یکدیگر)
پیامبر اکرم (ص) بارها دختر وداماد گرامی اش را به محبت یکدیگر سفارشمی فرمود . روزی به زهرا فرمودند : دخترم شوهر تو بهترین همسرهاست تو را ازنافرمانی او بر حذر می دارم . سپس به علی (ع) فرمود : علی جان به همسرت مهربانی کنزیرا فاطمه پاره تن من است . رنج او رنج من است وشادی او خشنودی من است .

ه - رازداری زهرا(س)
روزی فاطمه (س) به حضورپدرش رسید درحالیکه آثار ضعف وگرسنگی از چهره فرخنده اش نمایان بود . رسول خدا (ص) با مشاهدهاین حالت دستهایش را به سوی آسمان بلند نمود وگفت : خدایا گرسنگی فرزندم را به سیریتبدیل کن ووضع او را سامان بده .
آری زهرا (س) از فقر خانه علی شکوه نمی کند وپیامبر بدوناینکه زهرا سخنی یه او بگوید از ضعف وگرسنگی او باخبر می شود . که این خود یکی ازنمونه های پایبندی یه اساس واسرار خانواده است .
ز- فداکاری وصبر بر فقر :
صبح یکی از روزها که علی (ع) وفاطمه در کنار هم بودند علی (ع) برای رفعگرسنگی شدید خود از همسرش غذایی را طلب کرد . زهرا (س) گفت : خود دو روز است کهچیزی نخورده ام وهر چه در خانه بود برای شما وفرزندان آورده ام .
علی(ع) فرمود : چرا مرا از این امر آگاه نساختی ، تا برای تهیه غذا اندیشه کنم . زهرا(س) پاسخ داد : از خدای خود شرم کردم که چیزی از تو بخواهم که انجام آن برای تودشوار باشد.

ح - نگاه شفا وروح بخش :
امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند : هیچ گاهفاطمه از من نرنجید. واو نیز هرگز مرا نرنجاند . او را به هیچ کاری نرنجاند. او رابه هیچ کاری مجبور نکردم . وهر گاه بصورت ورخساره اش نظاره می کردم تمام غصه های منبرطرف می شد . ودردهایم را فراموش می کردم . بخدا قسم هرگز کاری نکردم که فاطمهخشمگین شود . او نیز هیچ گاه مرا خشمگین نکرد . آری فاطمه (س) برای ایجاد یک محیطآرام وبا صفا در درون خانه بود وآنچه می گفت در جهت اهداف همسر فداکار ودلاورش بود .
ط- تقویت روانی شوهر مجاهد :
هنگامی که علی (ع) از جبهه باز میگردد. فاطمه (س) به استقبال اومی رود وبا رویی گشاده ولبخند حاکی از رضایت وافتخاربه او مینگرد ، لباس وشمشیر خون آلود او را می شوید واز حوادث میدان جنگ می پرسد . وبدین وسیله نقش خود را در جهاد سرنوشت ساز اسلام ودر تقویت روانی شوی مجاهدش ایفامی کند .

ی - تسلیم اختیارات شوهر :
خلیفه اول ودوم چندین بار تقاضایملاقات حضرت فاطمه (س) کرده بودند وفاطمه نپذیرفته بودند . علی (ع) در آخرین روزهایواپسین عمر زهرا (س) نزد او آمد وتقاضای آنان را برای ملاقات با فاطمه بازگو کردواز او اجازه خواست . زهرا (س) چنین گفت : خانه از آن شما ودر اختیار شمایم آنچهخود صلاح می دانی عمل کن

ک - محبت به همسر :
روزی پیامبر از فاطمه سلام الله پرسیدشوهرت با تو چگونه است ؟ فاطمه (س) عرض کرد: خوب است اما زنان قریش مرا با ازدواجبا کسی که دستش از مال دنیا خالی است سرزنش می کنند . پیامبر فرمود : دخترم شوهر توبهترین همسرهاست . به او محبت کن ! تو را از نافرمانی او برحذر می دارم .
ر- زهرا (س) وتربیت فرزندان : ( وراثت در شخصیت فرزندان زهرا (س) )
یکی از عوامل موثر در تشکیل شخصیت فرزندان زهرا (س) وراثت است . زیرادر این خانواده مادر از مقام عصمت بهره مند است . در وجود مطهر او هیچ رجس وگناهیراه ندارد. چنانچه در زیازت امام حسین (ع) داریم که : گواهی می دهم که شما دراصلاب پاک وارحام مطهر بودید وهیچ غباری از شرک وجهالت بر دامن شما ننشست .

ن_ زهرا مادی پاکدامن :
امام حسین (ع) در روز عاشورا حقیقتی رابازگو کرد تا از آن طریق بر حقانیت خود تاکید ورزد . بدین جهت در آن روز تاریخیفرمود : شهامت ، آزاد منشی وکرامت خود را مرهون پاکدامنی وطهارت مادرم زهرا (س)هستم .

س - اعتقاد به عقیقه :
حضرت زهرا (س) هرگاه صاحب فرزندی می شدبرای او گوسفندی را عقیقه می داد . سپس روز هفتم تولد هر یک از عزیزانش ، سر او رامی تراشید وبرابر وزن موهای او نقره صدقه می‌داد . برای همسایه ها هدیه می فرستادودیگران رادر شادی خود سهیم می نمود .

ع - عواطف مادری ونقش آن در تربیتفرزند :
سلمان می گوید : روزی فاطمه زهرا(س) را دیدم که مشغول آسیاب بود . دراین هنگام فرزندش حسین گریه کرد وبیتابی نمود . عرض کردم برای کمک به شما آسیاب میکنم یا بچه را آرام می نمایم . ایشان فرمود من به آرام کردن فرزند اولی هستم . شماآسیاب را بچرخانید .

ص - بازی وتحرک :
حضرت فاطمه (س) با فرزندانش همبازی میشد وبه این نکته توجه داشت که در بازی نوع الفاظ وحرکات مادر سرمشق کودک قرار میگیرد . نقل شده است که حضرت با فرزندش امام حسن (ع) بازی می کرد واو را بالا میانداخت وبرایش شعر می خواند .

ق - رعایت عدالت در میان کودکان :
روزی امام حسن (ع) نزد پیامبر آمد واظهار تشنگی کرد وتقاضای آب نمود . رسول خدا (ص) بی درنگ برخاسته وظرفی برداشت واز گوسفندی مقداری شیر دوشید وبه امامحسن (ع) داد و در این هنگام که امام حسین (ع) خواست تا ظرف شیر برادرش را بگیرد . اما پیامبر در حمایت از امام حسن (ع) مانع گرفتن ظرف او شد . فاطمه (س) عرض کردگویا حسن برای شما عزیزتر است . پیامبر فرمود ند : هر دو برایم عزیز ومحبوبند . چوناول حسن تقاضای آب کرد او را مقدم داشتم .

سخنان برگزیده از حضرت زهرا(س)
· در خدمت مادر باش زیرا بهشت در زیر پای مادران است .
· آنگاه در که روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهکاران امت پیامبر اسلام را شفاعت خواهمکرد.
· اگر به آنچه تو را به آن فرمان می دهیم عمل کنی واز آنچه بر حذر میداریم دوری کنی ، از شیعیان مایی والا هرگز.
· از دنیای شما محبت سه چیز در دل مننهاده شد ؛ تلاوت قرآن ، نگاه به چهره پیامبر خدا وانفاق در راه خدا .
· خوشرویی در هنگام روبه رو شدن با مؤمن ، بهشت را بر فرد خوش رو واجب می کند .


منابع و مأخذ
1. الفراتی ،‌فاضل (1381) ،‌پرتوی بزرگواری حضرت زهرا ،‌ترجمه : محمد حنیفزاده
2. بغدادی ،‌ام الحسین ( 1372 ) ،‌زهرا بوی خوش محمد ،‌مترجم :‌محمد مهدوی دامغانی
3. دخیل ،‌علی محمد علی ( 1366 ) ،‌زندگی فاطمة اطهر ( ع ) . مترجم :‌محمد علی امینی
4. رضائیان یزدی ،‌وحید ( 1379 ) ،‌ ریحانة خانة وحی
5. http://www.bazyab.ir
http://www.dociran.com .6

نویسندگی در مجله اینترنتی کهلیک برای همه آزاد است، کافیست عضو شوید و دانسته هایتان را با سایرین به اشتراک بگذارید :

برای عضویت در مجله اینترنتی کهلیک کنید

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: