مجله اینترنتی کهلیک مجله ای برای تمامی سلیقه ها (سبک زندگی، سرگرمی، سلامتی، آشپزی، گردشگری، علمی، آموزشی و ...)

سرمايه روان‌شناختي سازمان (تحولي در مزيت رقابتي سرمايه انساني)

۱۳۹۵/۰۷/۱۴ 421 بازدید
سرمايه روان‌شناختي سازمان (تحولي در مزيت رقابتي سرمايه انساني)
کد مطلب : 357079

سازمانهای هزاره سوم با چالشهای بسیاری مواجه هستند. به طوری که تصور غالب مبنی بر دیدن نیمه خالی لیوان و تلاش جهت حل مشکل بوده است. در پارادایم رقابتی امروز اگرچه این مسئله همچنان حیاتی است اما پاسخ گوی سرعت شتابان محیط کار امروز نیست. از اینرو به نظر میرسد همراستا با پارادایم جنگ استعدادها و افزایش رقابت به چشم انداز جدیدی برای مواجه با چالشهای پیشرو و حتی فرا رفتن از آن نیاز داشته باشیم. رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا یک دیدگاه علمی،‌کاربردی، قابل اندازه گیری و قابل توسعه در خصوص توانمندیهای نیروی انسانی مطرح کرده است. سرمایه روانشناختی دیدگاهی است که بیشتر به نقاط قوت و مثبت کارکنان توجه دارد تا نقاط ضعف آنها. در این چشم انداز این فرصت برای کارکنان و سازمان فراهم میشود که به امکانات و فرصتها بیش از پیش توجه کنند تا حل مسئله. انچه در این دیدگاه نمایان میشود این است که سرمایه روانشناختی انرژی،‌زمان و تلاش افراد را در سمت و سوی فرصتهای آینده سوق میدهد. این دیدگاه مثبت گرایانه و علمی فراسوی مباحث فلسفی و توصیه های مربوط به تفکر مثبت میباشد. به طوری که مدیران میتوانند با انجام مداخلات مرتبط با توسعه سرمایه روانشناختی به رشد و تقویت سرمایه روانشناختی کارکنان بپردازند. پژوهشهای مختلف حاکی از تاثیر مثبت سرمایه روانشناختی بر بسیاری از متغیرهای سازمانی همچون تعهد،‌رفتار شهروند سازمانی،‌رضایت شغلی،‌اشتیاق شغلی و...و با استرس، غیبت از کار،‌ افسردگی و... رابطه منفی دارد. کتاب سرمایه روانشناختی 8 فصل دارد.
در فصل اول نویسندگان نیاز به یک رویکرد مثبت را همراه با ذکر ملاکهای علمی آن در راستای جنگ استعدادها و نیاز به خلق مزیت رقابتی بیان کرده و به معرفی سازه های اصلی سرمایه رواشنناختی میپردازند. در فصلهای دوم، سوم، چهارم و پنجم نویسندگان سازه های خودکارآمدی، امیدواری،‌خوشبینی و انعطاف پذیری را همراه با ذکر تعاریف نظری، داستانها و کاربردها و توسعه آن در محیط کار بیان میکنند. در فصلهای هفتم و هشتم سازه های بالقوه دیگری که میتوانند در آینده جزء‌ سرمایه روانشناختی مطرح شوند را مورد توجه قرار میدهند. در فصل هشتم نیز محققان ضمن بررسی نحوه ارزیابی سرمایه روانشناختی در محیط کار اثبات میکنند که سرمایه روانشناختی قابل توسعه بوده و از نرخ بازگشت سرمایه قابل توجهی برخور دار هستند. در بخش ضمیمه کتاب نیز پرسشنامه معتبر سرمایه روانشناختی موجود است.
این کتاب یک زمینه پژوهشی و کاربردی جدید در قلمرو مدیریت منابع انسانی، توسعه کارکنان و خلق مزیت رقابتی پایدار فراهم میسازد. از اینرو این کتاب میتواند منبع قابل توجهی برای محققان و پژوهشگران باشد. همچنین این کتاب میتواند ابزار مناسبی برای مشاوران سازمانی جهت تغییر و توسعه سازمانی و ارتقاء توانمندهای کارکنان باشد. در نهایت این کتاب میتواند به عنوان بخشی از واحد درسی رشته های رفتارسازمانی، مشاوره سازمانی،‌روانشناسی صنعتی،‌مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب همچنین ابزاری بسیار کارآمد برای تمام مدیران و رهبرانی است که به کارکنان خود در جهت خلق مزیت رقابتی پایدار بها میدهند. .

سرمایه روانشناختی سازمان: خلق مزیت رقابتی سرمایه انسانی (لوتانز،‌یوسف و آوولی)
ترجمه عبدالرسول جمشیدیان و محمد فروهر
تهران. انتشارات آییژ (آبان 1392)

نویسندگی در مجله اینترنتی کهلیک برای همه آزاد است، کافیست عضو شوید و دانسته هایتان را با سایرین به اشتراک بگذارید :

برای عضویت در مجله اینترنتی کهلیک کنید

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: