نویسنده: Sobhanam مجله اینترنتی کهلیک

مراحل افزایش وزن و چاق شدن

ﻣﺮاﺣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﭼﺎق ﺷﺪن ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﭼــﺎق ﺷــﻮﯾﻢ ﭘــﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑــﺮاي اﻓــﺰاﯾﺶ وزن و ﭼــﺎق ﺷــﺪن وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ اﺳــﺖ : 1 – (ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﯾﺎ اﻧﺮژی ای را ﮐﻪ در ﯾﮏ روز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﯿـﺰی را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺪﻫﯿـﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده و اﻧﺮژی آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫـﺮم ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دار...